Architectuur

Raakvlak enterprise architectuur en publieke waarde creatie

Definities.

Er is geen eenduidige definitie van enterprise architectuur. Als we er een paar definities bij betrekken:

“Enterprise Architectuur (EA) is een geheel van uitspraken, processen, producten, mensen en middelen, dat richting geeft aan de ontwikkeling van een organisatie met de focus op samenhang.” (Ordina)

 

“Een consistent geheel van principes en modellen dat richting geeft aan ontwerp en realisatie van de processen, organisatorische inrichting, informatievoorziening en technische infrastructuur van een organisatie.” (DYA, Wagter et al., 2001)

zien we dat er holistisch gekeken wordt naar de organisatie waarbij de huidige en toekomstige doelen geduid worden. De totstandkoming van de toekomstige doelen wordt door de enterprise architectuur niet prominent bepaald. Dit is met name op basis van (reeds) voorhanden inzicht en het verkrijgen van nieuw inzicht dankzij het stellen van vragen door de enterprise architect.

Als we kijken naar een definitie van publieke waarde:

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol  (Talbot, 2006)

zien we dat er hierbij met name gekeken wordt vanuit de resultaat kant. Is het geleverde waardevol genoeg voor ons als samenleving?

Relatie

Hierbij komt uiteraard de vraag “Is er spraken van een relatie tussen enterprise architectuur en publieke waardecreatie, en zo ja wat is deze dan?”

Deze vraag is met een volmondig JA te beantwoorden. Publieke waarde staat in nauwe relatie met Goed Openbaar Bestuur. Binnen Goed Openbaar Bestuur wordt onder andere gesteld dat je goed met de door de gemeenschap beschikbaar gestelde middelen moet omgaan en dit onder andere open en transparant moet kunnen aantonen.

Het vertrekpunt van Enterprise Architectuur zijn de processen die een organisatie uitvoert om haar bestaansrecht te rechtvaardigen. In geval van een publieke organisatie impliceert dat dus het leveren van de publieke waarde. Daarmee is publieke waarde dus voornamelijk een richtinggevend kader voor de enterprise architectuur.